Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Regulamin komisji

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Regulamin niniejszy określa podstawowe zadania stałych komisji Rady, zasady i tryb ich pracy oraz sposób przedstawiania swego stanowiska w sprawach poddanych kompetencji komisji.
 2. Postanowienia Regulaminu mogą mieć zastosowanie także do komisji doraźnych, lub komisji wspólnych , jeżeli w związku z ich powołaniem Rada tak postanowi.
 3. Użyte w Statucie Będzina sformułowania, określone w § 1 aktu mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
 4. W sprawach nie ujętych w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz postanowienia zawarte w Statucie.


Rozdział 2.
Zwoływanie posiedzeń

§ 2.

 1. Podstawową formą pracy Komisji są posiedzenia.
 2. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał.
 3. Posiedzenie Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji, ustala ich termin i porządek, prowadzi obrady oraz odpowiada za sporządzenie protokołu.
 4. Przewodniczący obowiązany jest zwołać posiedzenie Komisji na wniosek co najmniej 1/2 jej składu, Przewodniczącego lub Prezydenta w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

§ 3.

 1. Powiadomienia o zwołaniu Komisji dokonuje pisemnie Przewodniczący.
 2. Powiadomienie członków Komisji winno nastąpić najpóźniej na 3 dni przed zwołaniem posiedzenia. Materiały przekazywane drogą elektroniczną obejmujące tematykę posiedzenia powinny zostać udostępnione najpóźniej na dzień przed posiedzeniem. W przypadku braku możliwości technicznych przekazania drogą elektroniczną, materiały przekazuje się w formie papierowej
 3. Nie dochowanie terminów o których mowa w ust. 2 nie stanowi podstawy odwołania posiedzenia.
 4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie każdą osobę, której udział uzna za uzasadniony.


Rozdział 3.
Przebieg posiedzenia

§ 4.

 1. Posiedzenie Komisji może się odbyć, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa jej członków.
 2. Radni potwierdzają swoją obecność na posiedzeniu Komisji podpisem na liście obecności.
 3. Porządek każdego posiedzenia winien zawierać co najmniej:
  • a) stwierdzenie quorum,
  • b) przyjęcie porządku posiedzenia,
  • c) zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia,
  • d) przyjęcie sprawozdania z wykonania spraw z poprzedniego posiedzenia,
  • e) przyjęcie dokumentów zawierających stanowisko Komisji w sprawach objętych porządkiem.
 4. Komisja może w każdej chwili uzupełnić lub zmienić proponowany bądź zatwierdzony porządek posiedzenia.

§ 5.

 1. Wyznaczona osoba, zapoznaje komisję z każdą sprawą objętą porządkiem posiedzenia, omawia wariantowo propozycje jej załatwienia oraz przedstawia projekt proponowanego stanowiska Komisji.
 2. Przewodniczący Komisji obowiązany jest udzielić głosu w sprawie każdemu z jej członków w kolejności zgłoszenia. Ma także obowiązek w każdej chwili udzielić głosu osobie, która sprawę referowała. Przewodniczący Komisji ma obowiązek udzielić głosu także innym osobom.

§ 6.

 1. Komisja może, uznając że przedstawione jej materiały wymagają uzupełnienia zobowiązać osobę referującą sprawę do złożenia dodatkowych materiałów, bądź upoważnić członka komisji lub wyznaczyć zespół do przeprowadzenia stosownych badań.
 2. Na pisemny wniosek Komisji Prezydent ,w granicach przepisów prawa, obowiązany jest udostępnić jej wszelkie materiały niezbędne dla właściwego i terminowego wykonania zadań.

§ 7.

 1.  Przewodniczący Komisji uprawniony jest do podejmowania decyzji porządkowych, w szczególności dotyczących odebrania głosu osobie, która zabrała głos "nie na temat" lub jej zachowanie jest niewłaściwe.
 2. Członkowie Komisji wspólnie podejmują decyzje dotyczące odroczenia posiedzenia, zmiany porządku, zamknięcia, bądź skrócenia dyskusji, ograniczenia czasowego wystąpień oraz w każdej innej sprawie porządkowej, która nie została pozostawiona do kompetencji Przewodniczącego Komisji.

§ 8.

 1. Komisje Rady działają kolegialnie.
 2. Komisja wyraża swoje stanowisko w formie opinii, wniosku lub zalecenia drogą głosowania.
 3. Formę wyrażenia stanowiska w danej sprawie określa Komisja.
 4. Komisja podejmuje także decyzję w sprawie upoważnienia członka Komisji, bądź zespołu jej członków do dokonania niektórych ustaleń poza posiedzeniem.

§ 9.

 1.   łosowanie jest jawne.
 2. O wyniku głosowania decyduje zwykła większość, pod warunkiem uczestniczenia w nim co najmniej połowy składu komisji.
 3. Jeżeli w wyniku dyskusji do projektu stanowiska Komisji zgłoszone zostały poprawki, najpierw poddaje się je pod głosowanie, według kolejności ich zgłoszenia, a następnie pod głosowanie poddany zostaje sam projekt.

§ 10.

 1. Z przebiegu każdego posiedzenia Komisji sporządza się protokół.
 2. Postanowienia dotyczące protokołu z posiedzenia sesji Rady, określone w Regulaminie Rady Miejskiej Będzina, stosuje się odpowiednio .
 3. Każdy członek Komisji może żądać sprostowania protokołu, zaś w przypadku nieuwzględnienia jego wniosku, zawrzeć pod jego treścią stosowną uwagę.

§ 11.

 1. Ze swojej działalności Komisje składają Radzie sprawozdania:
  1. rocznie na zasadach ogólnych,
  2. okresowo na żądanie Rady
  3. każdorazowo z przeprowadzonych przez Komisje kontroli.
 2. Dokumenty dotyczące działalności Komisji przechowywane są w Biurze Rady Miejskiej.
 3. Obsługę kancelaryjną Komisji prowadzi Biuro Rady Miejskiej.

§ 12.

Dokumentacja komisji winna zawierać następujące dane: liczbę uczestniczących w jej podjęciu członków, liczbę oddanych głosów "za" i "przeciw" oraz liczbę wstrzymujących się od głosowania. Pod treścią rozstrzygnięcia komisja umieszcza uzasadnienie. Uzasadnienia nie wymaga jednak decyzja w sprawie wyboru zastępcy przewodniczącego, w sprawie przyjętego planu pracy oraz w sprawie upoważnienia członka komisji do badań uzupełniających poza posiedzeniem.

§ 13.

Treść formy wyrażenia stanowiska, w tym: dezyderatu, opinii, wniosku, sprawozdania, rezolucji, apelu, wymaga formy pisemnej, przy czym dokument sporządzony na tę okoliczność winien zawierać numer i datę jego sporządzenia, wskazywać adresata i nazwę Komisji, przedmiot sprawy oraz winien zawierać treść zajętego stanowiska. Z treści dokumentu winien wynikać także wynik głosowania.

§ 14.

Każdy dokument zawierający stanowisko wyrażone przez komisję podpisuje przewodniczący komisji, a w czasie jego nieobecności inna upoważniona przez niego osoba.

§ 15.

Dokument zawierający stanowisko komisji, przewodniczący komisji niezwłocznie przesyła Przewodniczącemu.


Rozdział 4.
Komisja Rewizyjna

§ 16.

 1. Komisja Rewizyjna wykonuje funkcje kontrolne i opiniodawcze Rady oraz inne zadania wynikające z ogólnie obowiązujących przepisów prawa i Statutu.
 2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych, Miasta, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności komunalnej oraz pomoc w usuwaniu negatywnych zjawisk.
 3. Komisja Rewizyjna współdziała w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej. Współdziałanie polega w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzaniu wspólnych kontroli przez członków komisji rewizyjnej i radnych - członków innych komisji rady.

§ 17.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
  1. kontrola, pod względem zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym, działalności Prezydenta oraz jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta,
  2. opiniowanie w sprawach określonych w ustawie o samorządzie gminnym, bądź przedłożonych przez organy Miasta, w tym wnioski o odwołanie Prezydenta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium,
  3. występowanie do Rady z wnioskiem w sprawie udzielenia lub nie udzielenie Prezydentowi absolutorium,
  4. badanie materiałów z kontroli przeprowadzonych przez inne komisje Rady oraz przez instytucje zewnętrzne, w szczególności przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach i przez Najwyższą Izbę Kontroli,
  5. należące do właściwości Rady badanie skarg.

§ 18.

 1. Badania zasadności skargi Komisja Rewizyjna przeprowadza sama lub wspólnie z innymi Komisjami stałymi właściwymi ze względu na przedmiot skargi.
 2. W przypadku samodzielnego rozpatrywania skarg do zbadania ich zasadności Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może wyznaczyć Radnego lub zespół Radnych.
 3. W przypadku, gdy przedmiot skargi rozpatrywany będzie wspólnie z innymi Komisjami Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza w porozumieniu z Przewodniczącymi innych Komisji zespół Radnych.

§ 19.

 1. Badanie skargi przeprowadza się w ciągu dwudziestu jeden dni od dnia jej doręczenia Komisji Rewizyjnej.
 2. Do badania zasadności skargi stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego Regulaminu dotyczące przeprowadzania kontroli.
 3. Z przeprowadzenia badania sporządza się sprawozdanie, do którego dołącza się dowody na twierdzenia w nim zawarte oraz propozycję rozstrzygnięcia skargi wraz z uzasadnieniem.
 4. Sprawozdanie składa się na ręce Przewodniczącego, który przedkłada je na najbliższej sesji Rady.


Rozdział 5.
Tryb przeprowadzania kontroli

§ 20.

 1. Komisja Rewizyjna podejmuje kontrole wynikające z zatwierdzonego przez Radę planu pracy lub na zlecenie Rady.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
  1. kontrole kompleksowe - obejmujące całość lub obszerny fragment działalności kontrolowanej jednostki;
  2. kontrole problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanej jednostki;
  3. kontrole sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione przez kontrolowaną jednostkę.
 3. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 45 dni roboczych, a kontrola problemowa i kontrola sprawdzająca - nie dłużej niż 10 dni roboczych.

§ 21.

 1. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej:
  1. odstąpienie od podjęcia kontroli;
  2. zaniechanie lub zawieszenie już prowadzonej kontroli;
  3. rozszerzenie albo zawężenie przedmiotu bądź zakresu kontroli.
 2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do poszczególnych czynności kontrolnych.

§ 22.

 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności.
 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem, a w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych, a także wyjaśnienia lub oświadczenia Prezydenta lub jego zastępcy oraz przedstawicieli i pracowników kontrolowanych jednostek.
 4. W toku postępowania kontrolnego zarówno kontrolujący jak i przedstawiciele jednostki kontrolowanej, obowiązani są do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów - zwłaszcza o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych i dóbr osobistych.

§ 23.

 1.  Kontroli kompleksowych dokonują zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji Rewizyjnej. Dotyczy to także kontroli problemowych i sprawdzających.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza kierownika zespołu, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
 3. W przypadku prowadzenia kontroli w jednostkach organizacyjnych oraz jednostkach pomocniczych Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiadamia Prezydenta o zamiarze rozpoczęcia kontroli na 3 dni przed jej wyznaczonym terminem, a po zakończeniu informuje o wynikach przeprowadzonej kontroli.
 4. Czynności kontrolnych dokonuje się w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanej jednostki.

§ 24.

 1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zwracać się do Przewodniczących innych Komisji o oddelegowanie w skład zespołu kontrolnego Radnych mających kwalifikacje w zakresie tematyki objętej kontrolą.
 2. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz biegłych, posiadających wiedzę fachową, w zakresie związanym z jej przedmiotem działania. W przypadku, kiedy do przeprowadzenia czynności kontrolnej niezbędne jest zlecenie dokonania odpłatnych badań przez rzeczoznawców, biegłych księgowych bądź ekspertów, komisja może zwrócić się do Rady o akceptację powyższych działań. W takim przypadku Prezydent obowiązany jest dokonać stosownego zlecenia z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie.
 3. Do członków innych Komisji oraz biegłych uczestniczących w pracach komisji stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.

§ 25.

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w działaniach komisji w sprawach, w których może powstać podejrzenie, że dotyczą ich interesu prawnego.
 2. O wyłączeniu przewodniczącego komisji decyduje Rada.
 3. W sprawie wyłączenia pozostałych członków komisji rewizyjnej decyduje przewodniczący komisji.
 4. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się od decyzji o wyłączeniu do Rady w terminie 3 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o wyłączeniu, nie później jednakże niż w ciągu miesiąca od daty wyłączenia.

§ 26.

 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego, określającego kontrolowaną jednostkę, przedmiot i zakres kontroli oraz osoby wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. Upoważnienie to kontrolujący okazują kierownikowi kontrolowanej jednostki przed przystąpieniem do kontroli. Na żądanie kierownika tej jednostki obowiązani są także okazać dokumenty poświadczające ich tożsamość.
 2. W trakcie realizowania zadań kontrolnych członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo w szczególności do:
  1. wstępu do obiektów kontrolowanej jednostki,
  2. wglądu do dokumentacji prowadzonej przez kontrolowane jednostki w granicach prawa, oraz sporządzanie kopii i odpisów dokumentów,
  3. zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów,
  4. żądania wyjaśnień od Prezydenta oraz kierowników kontrolowanych jednostek.

§ 27.

 1. Kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany zapewnić kontrolującym warunki niezbędne do przeprowadzenia kontroli, a w szczególności umożliwić im wstęp do obiektów jednostki, udostępnić dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz - na żądanie kontrolujących - udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień.
 2. W razie odmowy kierownik kontrolowanej jednostki jest obowiązany do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia w tej sprawie.
 3. W razie nieobecności obowiązki kierownika kontrolowanej jednostki, wynikające z niniejszego paragrafu, mogą wykonywać upoważnieni przez niego pracownicy jednostki.

§ 28.

 1.   Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia, obejmujący;
  1. nazwę i adres kontrolowanej jednostki;
  2. imiona i nazwiska kontrolujących;
  3. daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
  4. określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
  5. imię i nazwisko kierownika kontrolowanej jednostki;
  6. przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzone nieprawidłowości w działaniu kontrolowanej jednostki oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
  7. datę i miejsce podpisania protokołu;
  8. podpisy kontrolujących i kierownika kontrolowanej jednostki albo notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
 2. Protokół sporządza się w trzech egzemplarzach, które w terminie 3 dni od podpisania albo odmowy podpisania protokołu otrzymują: dwa egzemplarze Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz jeden egzemplarz kierownik kontrolowanej jednostki.

§ 29.

 1. Kierownik kontrolowanej jednostki może w ciągu 7 dni od daty otrzymania protokołu, złożyć na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej uwagi lub zastrzeżenia dotyczące przebiegu kontroli i jej wyników.
 2. Po upływie terminu określonego w ust. 1 Komisja Rewizyjna niezwłocznie ustala wyniki kontroli w formie zaleceń pokontrolnych, sprawozdania z kontroli, opinii lub wniosków.
 3. Zalecenia pokontrolne powinny zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. Otrzymuje je kierownik kontrolowanej jednostki i Prezydent.
 4. Sprawozdania z kontroli, opinie i wnioski składa się na piśmie Radzie i przekazuje do wiadomości Prezydentowi.

Rozdział 6.
Wspólne posiedzenia Komisji

§ 30.

 1. Wspólne posiedzenia komisji, mogą być zwoływane w celu omówienia lub rozpatrzenia zagadnień o tematach pokrewnych lub wspólnych zakresom przedmiotowym właściwych komisji.
 2. Wspólne posiedzenia komisji zwoływane są z inicjatywy Przewodniczącego, Przewodniczących komisji lub na wniosek Prezydenta.
 3. Termin oraz porządek wspólnego posiedzenia komisji ustalają wspólnie Przewodniczący komisji.
 4. Wspólnym posiedzeniom komisji przewodniczy Przewodniczący inicjujący zwołanie posiedzenie lub jeden z Przewodniczących wybrany w drodze uzgodnienia.
 5. Każda komisja, uczestnicząca we wspólnym posiedzeniu komisji, z osobna podejmuje wszelkie decyzje oraz osobno rozstrzyga każdą sprawę we własnym zakresie.
 6. Pozostałe przepisy niniejszego regulaminu oraz postanowienia zawarte w Statucie stosuje się odpowiednio.
Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna