Baner podziemia
Baner Będzin - strona główna
logo

Regulamin rady

§ 1.

 1. Regulamin Rady Miejskiej Będzina zwany dalej “Regulaminem” określa szczegółowe zasady i tryb działania Rady Miejskiej Będzina.
 2. Użyte w Statucie Będzina sformułowania, określone w § 1 aktu mają zastosowanie do niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nie ujętych w Regulaminie obowiązują odpowiednie przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym oraz postanowienia zawarte w Statucie.

Rozdział 1.
Sesje Rady Miejskiej

§ 2.

 1.  Pierwsza sesja Rady zwoływana jest w terminie oraz przez osoby określone w ustawie i ma charakter uroczysty.
 2. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego sesje prowadzi Radny – Senior.
 3. Radni na pierwszej sesji składają ślubowanie według zasad określonych w ustawie.
 4. Radny – Senior przeprowadza złożenie ślubowania oraz wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących, przy pomocy najmłodszych wiekiem Radnych, w liczbie niezbędnej do dokonania tych czynności.

§ 3.

 1. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących dokonuje się spośród dowolnej liczby kandydatów w głosowaniu tajnym, o którym mowa w § 29 Regulaminu.
 2. Każdy kandydat obowiązany jest ustnie do protokołu złożyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie.
 3. Każdy Radny może oddać jeden głos na jednego kandydata. Nie oddanie głosu na żadnego kandydata lub na więcej niż jednego jest jednoznaczne z oddaniem głosu nieważnego.
 4. Jeżeli w przeprowadzonym głosowaniu nie dokonano wyboru, głosowanie należy powtórzyć.

§ 4.

 1. Wybór Wiceprzewodniczących może odbyć w terminie późniejszym, jednakże nie później niż na następnej sesji rady. Decyzję o późniejszym wyborze Wiceprzewodniczących podejmuje Rada na pierwszej sesji.
 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku odwołania lub wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji.

§ 5.

 1. Nowo wybrana Rada ustala, na wniosek Przewodniczącego plan pracy Rady.
 2. Plany pracy Rady ustalane są na okresy nie krótsze niż półroczne, w ostatnim miesiącu upływającego półrocza lub najpóźniej w pierwszym miesiącu następnego półrocza.
 3. Plan pracy winien zawierać przybliżone terminy oraz wiodącą tematykę sesji uwzględniającą tematykę planów pracy poszczególnych komisji.
 4. Rada może w każdym czasie dokonać zmiany planu.

§ 6.

 1. Sesje Rady ,z zastrzeżeniem § 2 ust.1, zwołuje Przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności jeden z Wiceprzewodniczących, według wcześniej ustalonej przez Przewodniczącego kolejności.
 2. Zwołujący sesje ustala projekt porządku obrad oraz wyznacza miejsce, dzień, charakter oraz godzinę ich rozpoczęcia.
 3. Zwołujący sesje najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem posiedzenia powiadamia pisemnie Radnych oraz osoby zaproszone o zwołaniu sesji. Do powiadomienia załącza się projekty uchwał i inne materiały sesyjne przekazywane drogą elektroniczną. W przypadku braku możliwości technicznych przekazania drogą elektroniczną, materiały sesyjne przekazuje się w formie papierowej.
 4. W przypadkach szczególnych sesje zwołuje się bez zachowania terminu o którym mowa w ust. 3.
 5. Informację o zwołaniu sesji podaje do publicznej wiadomości Przewodniczący, w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 7.

 1. W sesjach obowiązani są brać udział wszyscy Radni, Prezydent, jego zastępcy, Sekretarz i Skarbnik. Przewodniczący oraz Prezydent mogą wskazać również inne osoby zobowiązanie do uczestniczenia w sesji.
 2. Przewodniczący, w porozumieniu z Prezydentem, ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 3. W razie nieobecności na sesji osób o których mowa w ust. 1, winny one niezwłocznie usprawiedliwić swoją nieobecność.

§ 8.

 1.  Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu.
 2. W uzasadnionych przypadkach , określonych w ust. 3 , z zastrzeżeniem § 6, Rada może postanowić o przerwaniu obrad i kontynuowaniu ich w innym wyznaczonym terminie. 3. Przerwanie sesji może nastąpić ze względu na:
  1. Niemożność rozpatrywania całości spraw porządku obrad na jednym posiedzeniu, 2) uzasadnione rozszerzenie porządku obrad,
  2. Potrzebę przygotowania dodatkowych materiałów,
  3. Inne nieprzewidziane okoliczności powodujące konieczność przerwania obrad.
 3. Radnych, którzy nie brali udziału w pierwszym posiedzeniu, należy zawiadomić pisemnie.
 4. Radny, który nie uczestniczył w sesji lub opuścił obrady przed jej zakończeniem, składa niezwłocznie wyjaśnienie Przewodniczącemu o przyczynie nieobecności.

§ 9.

 1.  Jeżeli w trakcie posiedzenia liczba radnych zmniejszy się poniżej quorum wymaganego dla podjęcia uchwał, po sprawdzeniu liczby Radnych faktycznie obecnych na posiedzeniu, sesja zostaje przerwana i odroczona na inny termin. Uchwały podjęte do tego czasu zachowują moc.
 2. Fakt przerwania sesji oraz nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
 3. Jeżeli równocześnie z przerwaniem sesji zostanie wskazany nowy termin obrad, Radnych obecnych uważa się za powiadomionych. Radnych nieobecnych na posiedzeniu należy zawiadomić pisemnie.

§ 10.

 1. Jawność sesji zostaje wyłączona tylko w przypadkach, gdy rozpatrywane są sprawy objęte z mocy przepisów szczególnych tajemnicą państwową lub służbową.
 2. Wyłączenie jawności sesji oznacza, że obrady prowadzone są przy drzwiach zamkniętych tylko w obecności Radnych oraz osób wskazanych przez Przewodniczącego.

§ 11.

 1. Nad sprawnym przebiegiem obrad i przestrzeganiem porządku na sali obrad czuwa Przewodniczący.
 2. Jeżeli treść lub forma wystąpienia mówcy zakłócają porządek obrad, powagę sesji lub dobre obyczaje mówca winien być przywołany do porządku lub winien mu być odebrany głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.
 3. Udział publiczności i przedstawicieli prasy nie może zakłócać przebiegu sesji.
 4. Przewodniczący obrad może podejmować wszelkie prawem przewidziane środki służące przywróceniu porządku na sali obrad, w tym może nakazać opuszczenie sali osobom (także Radnym), które swoim zachowaniem lub wystąpieniami naruszają powagę sesji.

Rozdział 2
Przebieg sesji

§ 12.

 1. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 2, sesję otwiera i prowadzi Przewodniczący lub w razie jego nieobecności, wyznaczony według wcześniej ustalonej przez Przewodniczącego kolejności. Wiceprzewodniczący.
 2. Funkcję sekretarzy obrad pełnią pracownicy Biura Rady Miejskiej.
 3. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez prowadzącego formuły: "Otwieram sesję Rady Miejskiej Będzina".
 4. Po otwarciu sesji prowadzący obrady stwierdza, na podstawie listy obecności prawomocność obrad. W przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin sesji.
 5. Na liście obecności Radni potwierdzają swoją obecność na sesji własnoręcznym podpisem.

§ 13.

 1. Sesja przebiega według porządku obrad.
 2. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
  1. Przyjęcie porządku obrad;
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji;
  3. Sprawozdanie z działalności Prezydenta w okresie międzysesyjnym;
  4. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
  5. Interpelacje i Zapytania;
  6. Rozpatrzenie projektów uchwał i innych spraw;
  7. Sprawy organizcacyjne i bieżące;
  8. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski.

§ 14.

 1. Realizując porządek obrad Prowadzący obrady (Przewodniczący) referuje sprawę, bądź udziela głosu referentowi.
 2. Każdy Radny ma prawo zabrać głos w sprawie będącej przedmiotem obrad.
 3. Prowadzący obrady (Przewodniczący) udziela głosu według kolejności zgłoszeń. Może jednak, jeśli jest to uzasadnione, udzielić głosu poza kolejnością zgłoszenia.
 4. W sprawie formalnej oraz w przypadku w którym zabranie głosu wiąże się bezpośrednio z głosem przedmówcy (wypowiedź ad vocem), głosu udziela się poza kolejnością.
 5. W sprawach, w których wszystkim Radnym doręczono niezbędne dla ich rozpoznania materiały można, bez uprzedniego ich referowania, przystąpić do ich omówienia. Dotyczyć to może w szczególności spraw przyjęcia sprawozdań Prezydenta, sprawozdań Komisji, sprawozdań delegatów i reprezentantów Rady w związkach i innych podmiotach. Dotyczyć to może także zatwierdzenia protokołu poprzedniego posiedzenia Rady, jeśli protokół wyłożony był do wglądu od dnia zawiadomienia Radnych o zwołaniu sesji.
 6. W debacie Radny może zabrać głos we własnym imieniu. Powtórne zabranie głosu w tym samym punkcie porządku obrad możliwe jest w przypadku udzielenia wyjaśnienia lub ad vocem.

§ 15.

 1. Przewodniczący czuwa nad zwięzłością wystąpień Radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
 2. Przewodniczący może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przywołać mówcę do zachowania tematyki określonej porządkiem obrad.
 3. Rada może ustalić dopuszczalny czas wystąpień w rozpatrywanym punkcie obrad.
 4. Przewodniczący może zwracać uwagę, jeżeli Radny odbiega od tematu lub znacznie przewleka swoje wystąpienie. Po dwukrotnym przywołaniu do porządku głos mówcy może zostać odebrany, a fakt ten odnotowuje się w protokole obrad.
 5. Radny, któremu odebrano głos, może odwołać się do Rady. Rada rozstrzyga odwołanie w sposób przewidziany dla wniosków formalnych.
 6. Postanowienia ust. od 2 do 5 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady.

§ 16.

 1. Po wyczerpaniu listy mówców Prowadzący obrady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji, klubowi lub Prezydentowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeżeli zaistnieje taka konieczność, przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
 2. Po zamknięciu dyskusji Prowadzący obrady (Przewodniczący) rozpoczyna procedurę głosowania, objaśniając uprzednio sposób głosowania.

§ 17.

 1. Każdą z uchwał przewidzianych w porządku obrad rozpatruje się i głosuje osobno.
 2. Radny może zgłosić do treści uchwały zdanie odrębne (votum separatum) z uzasadnieniem, co odnotowuje się w protokole z posiedzenia sesji.
 3. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały, podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. Zdanie drugie nie dotyczy oczywistych omyłek.

§ 18.

 1. W czasie sesji Radni mogą zgłaszać wnioski merytoryczne i formalne.
 2. Wnioski merytoryczne mające być przedmiotem głosowania, winny być dodatkowo zgłoszone w formie pisemnej.

§ 19.

 1.  Wnioskiem formalnym jest wniosek w sprawie związanej z przebiegiem obrad, ich sprawniejszym przebiegiem, a w szczególności wniosek o:
  1. stwierdzenie właściwości organu;
  2. Sprawdzenie listy obecności;
  3. Stwierdzenie Quorium;
  4. Ograniczenie czasu wystąpień mówców;
  5. Odroczenie dyskusji;
  6. Zamknięcie dyskusji;
  7. Głosowanie bez dyskusji;
  8. Zmianę porządku obrad;
  9. Odesłanie projektu uchwały do komisji;
  10. Zwrócenie projektu uchwały wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wprowadzenia poprawek;
  11. Przerwanie sesji ,
  12. Odroczenie głosowania nad projektem uchwały, celem stwierdzenia czy wprowadzone poprawki są zgodne z innymi zapisami uchwały i z obowiązującym prawem;
  13. Przejście do porządku obrad;
  14. Ponowne przeliczenie głosów;
  15. Sprostowanie błędów pisarskich;
  16. Zarządzenie przerwy;
  17. Przestrzeganie regulaminu obrad.
 2. Wniosek o głosowanie bez dyskusji nie może dotyczyć projektu budżetu i zmian w budżecie, statutu miasta, udzielenia absolutorium, wyboru i odwołania przewodniczącego, wiceprzewodniczących, skarbnika i sekretarza miasta.
 3. Wnioski formalne rozstrzygane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem wniosku określonego w ust. 3 pkt 8, który winien być rozstrzygany bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.
 4. Z zastrzeżeniem ust. 5 Rada rozstrzyga o wniosku formalnym niezwłocznie po jego zgłoszeniu.
 5. Wnioski dotyczące:
  1. sprawdzenia listy obecności;
  2. Stwierdzenia Quorum;
  3. Przejścia do porządku obrad;
  4. Przestrzegania regulaminu obrad;
  5. Przyjmuje się bez głosowania.

§ 20.

W ostatnim punkcie porządku obrad Radni, przedstawiciele komisji i klubów Radnych, Prezydent oraz inne osoby biorące udział w sesji za zgodą Prowadzącego obrady mogą zabierać głos w celu złożenia oświadczenia lub wniosku.

§ 21.

 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Prowadzący obrady kończy sesję wypowiadając formułę: “Zamykam sesję Rady Miejskiej Będzina”.
 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 22.

 1. Z każdego posiedzenia sesji sporządza się protokół, stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Za sporządzenie protokołu odpowiada Przewodniczący.
 2. Protokół powinien zawierać w szczególności:
  1. Numer, datę, miejsce posiedzenia i godzinę rozpoczęcia obrad;
  2. Listę obecności wraz z informacją o usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecnościach Radnych,
  3. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
  4. Zatwierdzony porządek obrad;
  5. Streszczenie wypowiedzi mówców;
  6. Przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i uchwalonych wniosków;
  7. Informacje o interpelacjach i zapytaniach;
  8. Informacje o przerwaniu obrad;
  9. Godzinę zamknięcia posiedzenia,
 3. Do protokołu dołącza się:
  1. Listę obecności,
  2. Podjęte uchwały,
  3. Opinie komisji,
  4. Pisemne usprawiedliwienia Radnych nieobecnych na sesji, protokoły komisji skrutacyjnej, komisji uchwał i wniosków oraz dokumenty złożone przez mówców na piśmie,
 4. Protokół numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi, odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznacza dwoma ostatnimi cyframi roku. Protokół parafuje protokolant, zaś po jego przyjęciu przez Radę podpisuje Przewodniczący.

§ 23.

 1. Protokół wykłada się do wglądu w siedzibie Rady przed następną sesją, najpóźniej na siedem dni przed sesją na której ma on być przyjęty.
 2. Radni mogą wnosić na piśmie poprawki i uzupełnienia do protokołu przed jego przyjęciem przez Radę. O ich uwzględnieniu decyduje Przewodniczący, po uprzednim wysłuchaniu protokolanta .
 3. Radny, którego wnioski nie zostały uwzględnione przez przewodniczącego, może przedłożyć je na następnej sesji. O przyjęciu lub odrzuceniu wniosków decyduje rada w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. Jeżeli wnioski nie zostanąuwzględnione, radny ma prawo zgłosić na piśmie zastrzeżenia do protokołu.

§ 24.

 1. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Radę. Po jego przyjęciu ostateczną wersję dokumentu podpisuje Przewodniczący.
 2. Protokoły sesji przechowywane są w Biurze Rady Miejskiej przez okres kadencji.
 3. Każdy ma prawo wglądu do protokołu, chyba, że na podstawie odpowiednich przepisów dana sesja lub jej część odbyła się z wyłączeniem jawności.
 4. W celu sporządzenia protokołu z sesji jej przebieg jest rejestrowany przy pomocy urządzeń utrwalających dźwięk. Zapisy przechowywane są w Biurze Rady Miejskiej do czasu przyjęcia protokołu przez Radę.

Rozdział 3.
Uchwały Rady

§ 25.

 1. Rada podejmuje uchwały zgodnie z postanowieniami § 30 Statutu .
 2. Inicjatywa podjęcia uchwały przez Radę przysługuje: Przewodniczącemu, Prezydentowi, Komisjom Rady, klubom Radnych oraz grupie Radnych w ilości, co najmniej sześciu osób.
 3. Przewodniczący przesyła projekty uchwał drogą elektroniczną do zaopiniowania właściwym merytorycznie Komisjom. W przypadku braku możliwości technicznych przekazania drogą elektroniczną, projekty uchwał przesyła się w formie papierowej.
 4. Komisja po przedyskutowaniu projektu uchwały przedkłada swoje stanowisko Prezydentowi celem umożliwienia mu ustosunkowania się do przedstawionych uwag nie później niż dzień roboczy przed sesją.
 5. Projekty uchwał składanych na sesji winny być w jej trakcie dostarczone odpowiednio Radnym i Prezydentowi.
 6. Jeżeli do proponowanego projektu uchwały wniesiono poprawki, głosowanie przeprowadza się najpierw nad tymi poprawkami w kolejności ich zgłoszenia. Następnie przeprowadza się głosowanie nad ukształtowanym w ten sposób ostatecznym projektem uchwały.

§ 26.

 1. Projekty uchwał przygotowują Prezydent lub występujący z inicjatywą jej podjęcia.
 2. Uchwały Rady powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach prawa, a w szczególności zawierać:
  1. Część nagłówkową określającą:
   • a) Numer uchwały,
   • b) Wskazanie organu podejmującego uchwałę,
   • c) Datę podjęcia uchwały,
   • d) Tytuł uchwały,
  2. Podstawę prawną uchwały;
  3. Rozstrzygnięcie merytoryczne;
  4. Wskazanie podmiotów zobowiązanych do wykonywania uchwały oraz podmiotów sprawujących nadzór nad realizacją uchwały;
  5. Część końcową zawierającą:
   • a) Postanowienia przejściowe i dostosowujące,
   • b) Określenie terminu wejścia w życie uchwały i ewentualnie czasu jej obowiązywania,
   • c) Określenie sposobu publikacji, jeżeli ustawy tak stanowią.
 3. Uchwała zawiera uzasadnienie. W uzasadnieniu wyjaśnia się cel i potrzebę podjęcia uchwały.
 4. Do projektu uchwały mogą być dołączone:
  1. wymagane prawem opinie;
  2. Ocena przewidywanych skutków finansowych przy realizacji uchwały;
  3. Inne materiały, mapy itp. związane z projektem, pozwalające na lepsze rozpoznanie sprawy.
 5. Uchwały numeruje się uwzględniając kolejny numer sesji i kolejny numer uchwały w danej kadencji oraz dopisując dwie ostanie cyfry roku kalendarzowego.
 6. Uchwały podpisuje Przewodniczący.

Rozdział 4.
Zasady głosowania

§ 27.

 1.  Rada podejmuje uchwały lub stanowiska w danej sprawie w głosowaniu jawnym, jawnym imiennym lub tajnym wymaganą przez prawo większością głosów: zwykłą, bezwzględną lub kwalifikowaną.
 2. Rada może zarządzić głosowanie jawne imienne oraz głosowanie tajne tylko w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.
 3. W głosowaniu uczestniczą wszyscy Radni biorący udział w sesji.
 4. Wyniki głosowania są ostateczne i nie mogą być przedmiotem dyskusji na sesji.

§ 28.

 1. Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący.
 2. Każdemu Radnemu przysługuje jeden głos, który może oddać "za" lub "przeciw", albo "wstrzymać się" od głosu.
 3. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki i jednocześnie użycie odpowiedniego wyboru głosowania w systemie na urządzeniu aparatury głosowania elektronicznego. Przeliczenia głosów oddanych przez podniesienie ręki dokonują Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby. Głosy oddanew systemie aparatury głosowania elektronicznego sumowane są automatycznie.
 4. W przypadku głosowania w systemie aparatury głosowania elektronicznego, imienne wyniki głosowania (wydruk z elektronicznego systemu głosowania) dołącza się do protokołu sesji.
 5. W razie stwierdzenia przez Przewodniczącego, że wynik głosowania w systemie aparatury głosowania elektronicznego różni się od wyniku głosowania przez podniesienie ręki, Przewodniczący zarządza reasumpcję głosowania, które ma charakter imienny i przeprowadzane jest w trybie określonym w ust. 7.
 6. W przypadku braku możliwości technicznych do przeprowadzenia głosowania w systemie aparatury głosowania elektronicznego, Przewodniczący zarządza głosowanie przez podniesienie ręki, które nie ma charakteru imiennego. Przeliczenia głosów dokonują Przewodniczący lub wyznaczone przez niego osoby.
 7. Głosowanie imienne odbywa się przez wywoływanie Radnych z imienia i nazwiska w kolejności alfabetycznej. W protokole odnotowuje się, czy Radny oddał głos "za", "przeciw", czy "wstrzymał się".
 8. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący.

§ 29.

 1. Głosowanie tajne przeprowadza Komisja Skrutacyjna powołana spośród Radnych, w liczbie co najmniej trzech osób, w tym Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej.
 2. W głosowaniu tajnym Radni oddają głos na ostemplowanych pieczęcią Rady kartach do głosowania, według ustalonego wcześniej przez Radę wzoru kart, z zastrzeżeniem § 30.
 3. Przed przystąpieniem do głosowania Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej wyjaśnia sposób głosowania.
 4. Głosowanie następuje poprzez wrzucenie do urny karty do głosowania przez poszczególnych Radnych, w kolejności alfabetycznej według listy obecności.
 5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół z głosowania podając jego wyniki.
 6. Protokół oraz karty do głosowania stanowią załącznik do protokołu z sesji Rady.

§ 30.

 1. Na kartach do głosowania w wyborach o których mowa w § 3,zamieszcza się nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym, a z lewej strony obok nazwisk umieszcza się kratkę na postawienie znaku “x”.
 2. Kartami nieważnymi są karty inne niż sporządzone w sposób określony w ust. 1.
 3. Postawienie znaku " x " obok nazwiska jednego kandydata jest jednoznaczne z oddaniem głosu ważnego.
 4. Postawienie znaku “x” obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub nie postawienie znaku “x” obok nazwiska żadnego z kandydatów jest jednoznaczne z oddaniem głosu nieważnego.
 5. Sporządzenie dopisków na karcie lub naddarcie karty nie powoduje nieważności głosu.

§ 31.

 1. Głosowanie jawne imienne przeprowadza Komisja Skrutacyjna na zasadach jak dla głosowania tajnego.
 2. Radni głosują kolejno według listy obecności, na kartach do głosowania ostemplowanych pieczęcią Rady i podpisanych imieniem i nazwiskiem Radnego.
 3. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z głosowania podając jego wyniki i oddane głosy przez poszczególnych Radnych.

§ 32.

Jeżeli zasady głosowania tajnego określone w niniejszym Regulaminie nie są wystarczające do jego przeprowadzenia , przed przystąpieniem do głosowania Rada, może w drodze uchwały określić inne zasady głosowania.

Wyślij link mailem
 • Pdf
 • Drukuj
 • Powrót
 • Wypowiedz się
Wybierz Promowaną stronę 1" 1
Wybierz Promowaną stronę 2" 2
Wybierz Promowaną stronę 3" 3
Wybierz Promowaną stronę 4" 4
Wybierz Promowaną stronę 5" 5
Baner COVID-19 Bieżące informacje - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ograniczenie niskiej emisji w Będzinie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner e-Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Ochrona powietrza - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Powszechny Spis Rolny 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Panorama z Wieży Ciśnień - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Aktualności Będzińskie - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Drogi gminne - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Projekty realizowane w ramach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Stypendia sportowe Miasta Będzina 2019
Baner Budżet Obywatelski - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner oze - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Zmieniamy Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Będziński Uniwersytet Trzeciego Wieku
Baner Będzińska Akademia Małego Odkrywcy
Baner Programy mieszkaniowe
Baner MKS Będzin - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Wybory na Prezydenta RP 2020 - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner gospodarka odpadami - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Śląska Karta Usług Publicznych - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Program rewitalizacji - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bawialnia - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Szkoła Świadomego Planowania Przestrrzennego - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Termomodernizacja SP11
Baner Pomagamy - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Bezpieczny Będzin
Baner Numery alarmowe - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna
Baner Rozlicz PIT - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna